I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Jan Graubner - arcibiskup olomoucký a metropolita moravský

Publicistika

Premiéra: 10.11.2012

Výroba: 2012

Monsignore Jan Bosco Graubner narozen 29. srpna 1948 v Brně je český katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (od roku 1992). V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference. Olomouckou arcidiecézi převzal v roce 1991 po smrti arcibiskupa Vaňáka nejprve jako pomocný biskup, kterým byl od roku 1990, rok poté jej pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním arcibiskupem. Ve svém úřadu pokračuje v rekonstrukci arcidiecéze zdevastované komunistickým útlakem a založil nebo obnovil mimo jiné řadu církevních škol.Otakáro s ním hovořil o vánocích v dětství, o jeho tématu svoboda a dále o tématech, která možná nejsou tak známa jako to, že se zasloužil o navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Zakládal projekt Dny lidí dobré vůle, který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli Cyril a Metoděj - apoštolové slovanských národů.Od roku 1991 byl Jan Graubner předsedou České katolické charity. Jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.V roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.Byl mu také udělen Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám.V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád sv. Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.Pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce.Je předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.Je autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.Dne 28. října 2008 byl Mons Graubner vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv. 

Publicistika

Premiéra: 10.11.2012

Výroba: 2012