I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jan Graubner - metropolita moravský

Dokumentaristika

Premiéra: 12.12.2012

Výroba: 2012

Autorská a režisérská dvojice Otakáro Maria Schmidt a Jana Kristina Studničková v dokumentárním cyklu duchovních portrétů Léta letí k andělům na televizi NOE tentokrát představí: Arcibiskupa Jana Graubnera.

Monsignore Jan Bosco Graubner (narozen 29. srpna 1948 v Brně) je český katolický biskup, 14. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (od roku 1992) a je tak přímým pokračovatelem svatého Metoděje.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference. Olomouckou arcidiecézi převzal v roce 1991 po smrti arcibiskupa Vaňáka nejprve jako pomocný biskup, kterým byl od roku 1990, rok poté jej pak papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním arcibiskupem. Ve svém úřadu pokračuje v rekonstrukci arcidiecéze zdevastované komunistickým útlakem a založil nebo obnovil mimo jiné řadu církevních škol.

Portrét jej představuje od dětství přes důležité životní mezníky až do současnosti a připomíná jeho církevní zásluhy, zvláště navázání na tradici velehradských poutí při příležitosti svátku křesťanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje. Natáčení se uskutečnilo v olomouckém arcibiskupství, na věži svatého Václava, na Velehradě a na dalších místech.

Jan Bosco Graubner zakládal projekt Dny lidí dobré vůle, který prezentuje charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla, jež vycházejí z hodnot, které k nám přinesli Cyril a Metoděj - apoštolové slovanských národů.

Od roku 1991 byl předsedou České katolické charity. Jednou z jeho iniciativ je také celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i zahraničí.

Je duchovním rádcem sportovní organizace Orel, která vychovává mladé lidi v duchu křesťanských hodnot.

V roce 2002 byl arcibiskupu Graubnerovi udělen Evropský prsten Dr. Aloise Mocka. Tato cena se uděluje jen osobnostem či institucím, jejichž působení stojí na evropských hodnotových představách o lidských právech, lidské důstojnosti a demokracii, a které se zasloužily o duchovní, kulturní, politické, hospodářské a společenské sjednocení Evropy v jejích nových geografických hranicích.

Ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu maltézských rytířů a Maltézskou pomocí inicioval největší setkání lidí žijících na vozíčku ve Střední Evropě.

V roce 2003 mu ministr obrany udělil záslužný Kříž I. stupně.

Byl mu také udělen Řád čestné lilie v trojlístku Zlatého stupně za vynikající zásluhy o skautské hnutí a službu skautským myšlenkám.

V roce 2003 mu byl jako výraz ocenění za mnoholetou obětavou práci udělen Řád svatého Floriana Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Pro sportovní novináře, fotbalové funkcionáře a pracovníky s mládeží inicioval konferenci na téma Etika a fotbal, na kterou přijeli nejen představitelé světového fotbalu, ale i kaplani zahraničních mužstev. Konference se zúčastnil také kardinál Bertone, státní sekretář Svatého stolce.

Je předsedou Správní rady Univerzity Palackého v Olomouci.

Je autorem řady článků, publikací a knih jako např. Burcování, Co říkaly věci, Biřmovanci, Eucharistie, Jak si představuji farnost dnes, Zastavení u Betléma, Proste Pána žně, Duchovní obnova s Aničkou a Manželství.

Dne 28. října 2008 byl Mons Graubner vyznamenán prezidentem České republiky Václavem Klausem a byl mu propůjčen Řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity, a lidských práv.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.12.2012

Výroba: 2012