I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Ladislav Hučko – řeckokatolický biskup

Dokumentaristika

Premiéra: 11.12.2013

Výroba: 2013

Autorská a režisérská dvojice – Jana Kristina Studničková a Otakáro Maria Schmidt – v cyklu dokumentárních portrétů pro televizi NOE - Léta letí k andělům – který trvá již sedmým rokem, představí:

Vladyka Mons. ThDr. RNDr. Ladislav Hučko, CSc., (* 16. února 1948 Prešov) je od roku 2003 druhý biskup (apoštolský exarcha) Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice a titulární biskup orejský. Jeho předchůdcem ve funkci byl Ivan Ljavinec.

Ladislav Hučko se narodil 16.2.1948 v Prešově v rodině řeckokatolického kněze. Rodina byla po násilném zrušení řeckokatolické církve pronásledována a musela se vystěhovat z Prešova. Vrátili se tam až po dvou letech a otec se mohl stabilně zaměstnat v Prešově až po deseti letech. Když ho v roce 1966 nevzali na Teologickou fakultu v Bratislavě, prý pro nedostatek místa, začal studia experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích, která zakončil v roce 1971.

V roce 1972 vykonal rigorózní zkoušku a obhájil rigorózní práci z oblasti fyziky tuhých těles (RNDr.). Pro svoje náboženské postoje nemohl však zůstat na Přírodovědecké fakultě, a musel si hledat jiné zaměstnání. V letech 1973-1989 žil v Bratislavě, kde se věnoval výzkumné práci v oblasti těžby ropy a plynu. V roku 1987 získal na Vysoké škole báňské v Ostravě titul kandidáta geologických věd (CSc.). Byl aktivně činný v neformálních náboženských skupinách.

Několik měsíců po pádu totality působil jako redaktor v Katolíckych novinách. V letech 1990-1991 pracoval jako výkonný sekretář Konference biskupů Slovenska. Po roce 1989 se pro něho otevřely možnosti systematického studia teologie. V roce 1991 byl poslán do Říma na teologická studia na Papežské Lateránské univerzitě, která roku 2000 ukončil doktorátem. Tématem jeho práce byly kosmologické ideje ruských náboženských myslitelů 19. a 20. století. Publikoval ji pod názvem Antinomia e mediazione (Protiklad a spojování) - Michal Vaško, Prešov 2001.

Kněžské svěcení v byzantském obřadě přijal 30.3.1996 z rukou Mons. Slavomira Miklovše, biskupa Křiževacké eparchie v Chorvatsku. Po svém návratu z Říma v roce 2000 začal vyučovat dogmatickou teologii na Teologickém institutu v Košicích a současně vykonávat duchovní službu v Geriatrickém centru sv. Lukáše v Košicích. V tom čase publikoval monografii Medzi vierou a vedou (Košice, 2003). Je zakládajícím členem teologického časopisu Verba Theologica, který společně vydávají teologické instituty v Košicích a na Spišské Kapitule. V roce 1997 vydal knihu úvah a zamyšlení s názvem Život je vztah a v roce 2009 sbírku úvah Hľadanie súvislostí.

Svatý otec Jan Pavel II ho 24.4.2003 jmenoval apoštolským exarchou pro katolíky byzantského obřadu v České republice a současně titulárním biskupem orejským. Biskupské svěcení přijal 31.5.2003 v Praze.

V roce 2004 se na Teologické fakultě v Košicích habilitoval na docenta v oblasti dogmatické teologie. V letech 2005-2011 vykonával funkci generálního sekretáře České biskupské konference. V České biskupské konferenci má na starosti Radu pro pastoraci Rómů a migrantů, a je členem Komise pro nauku víry.

Dokumentaristika

Premiéra: 11.12.2013

Výroba: 2013