I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Cesta k andělům

Ladislav Havel - rektor Mendelovy univerzity

Publicistika

Premiéra: 14.2.2015

Výroba: 2015

Obsahem našeho rozhovoru ve studiu byl význam klášterů a univerzit pro vzdělanost Evropy.

V prostředí zasaženém řeckou moudrostí vytvořilo Kristovo učení, v korespondenci se Starým zákonem, výbušnou směs, jejíž skryté síly zažehly plamen imaginace k velkému intelektuálnímu vzepětí a lásky k vědění. Evropské etnikum za poměrně krátkou dobu vytvořilo univerzální vzdělanostní systém, který mu dodával silnější paměť, než jakou měly mnohé jiné, ještě ve 13. a 14. století, vyspělejší civilizace. Za to, že evropská civilizace je posléze během 17. a 18. století předstihla, vděčí Evropa své křesťanské tradici vzdělání, která vznikala v síti klášterů a později v síti univerzit, zakládaných většinou papeži.

Křesťanská církev byla jedinou významnou institucí, která přežila rozpad antického světa a uchovala dědictví antické vzdělanosti, neboť jej přejala a přizpůsobila svým potřebám. Zároveň se snažila důsledně naplňovat jako svůj prvořadý úkol myšlenku křesťanského univerzalismu, a sice udržet jednotu křesťanského lidu, církve jako Kristova společenství spásy.

Z těchto všech činitelů vyrostl patrně nejlepší komunikační systém, jaký kdy byl vytvořen a který překročil rámec církve a přispěl k propojení nejprve Evropy, posléze i světa. Tok informací byl totiž do značné míry zaštítěn jednotným metajazykem - latinou, na jejíž pojmovou čistotu, srozumitelnost, kompatibilitu a pojmové sladění, církev velmi pečlivě dbala.

A v tomto prostředí se mohl stát genilání a světově proslulý augustiniánský řeholník Gregor Johann Mendel zakladatelem – otcem – genetiky, vědy, která nyní doslova hýbe světem. O tom všem nám v talkshow Cesta k andělům vypráví prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - rektor Mendelovy univerzity v Brně.

Publicistika

Premiéra: 14.2.2015

Výroba: 2015