I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Dominik Duka - kardinál

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2010

Výroba: 2007

Další díl cyklu Léta letí k andělům Otakário Maria Schmidta je věnován dominikánu a 24.biskupovi královéhradeckému. Mons. ThLic. Dominik Duka OP, původním jménem Jaroslav Duka, v roce 1965 začal studovat teologii v Litoměřicích. V lednu 1968 byl přijat do tajného noviciátu řádu dominikánů a 22. června 1970 byl kardinálem Štěpánem Trochtou vysvěcen na kněze.Nejprve působil v pohraničních farnostech pražské arcidiecéze. Roku 1975 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. V této době se také stává novicmistrem řádu dominikánů a pracuje spolu s Metodějem Habáněm na možnostech formace členů řádu, později se stává magistrem kleriků a vikářem provinciála. Tato činnost končí odsouzením roku 1981 a pobytem ve vězení. Roku 1986 byl ustanoven provinciálem Českomoravské dominikánské provincie. Po roce 1990 nadále působí jako provinciál dominikánského řádu a vyučuje na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vykonával též úřad předsedy Konference vyšších řeholních představených. 6. června 1998 byl jmenován biskupem v Hradci Králové a 26. září téhož roku vysvěcen. 4. listopadu 2004 byl jmenován též apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. V současné době je členem Etického fóra ČR, Vědecké rady KTF UK Praha, Technické univerzity Liberec, Univerzity Hradec Králové, Univerzity Pardubice, Lékařské fakulty UK HK, je předsedou správní rady Českého katolického biblického díla, členem Centra biblických studií, Mezinárodní katolické revue Communio a Rodiny sv. Zdislavy o.s., šéfredaktor Salve – revue pro teologii, kulturu a duchovní život.

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2010

Výroba: 2007