I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Emil Paleček

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2017

Výroba: 2017

Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc. patří mezi přední české vědce v oblasti přírodních věd. Svými pracemi položil základ pro obor elektrochemie nukleových kyselin. Tento obor patří v současnosti ke slibně se rozvíjející vědecké oblasti základního výzkumu a nabízí praktické využití v medicíně 21. století i dalších oborech.

V Biofyzikálním ústavu Akademie věd ČR v Brně se zabývá biofyzikální chemií nukleových kyselin a bílkovin. Je zakládajícím členem Učené společnosti ČR.

Emil Paleček se narodil 3.10. 1930 v Brně. Obecnou a měšťanskou školu vychodil v Brně-Žabovřeskách v letech 1936-1944. Po skončení povinné školní docházky pracoval jako učeň v Bance Slavia, Brno. V r. 1945 začal studovat na Obchodní akademii UNRRA v Brně, kde v r. 1949 maturoval. Po maturitě byl zaměstnán u fy METRANS, Brno (nejprve v pobočce Svitavy a později v Brně). V r. 1950 byl vyzván aby nastoupil na roční brigádu v uhelných dolech. Dal výpověď a získal zaměstnání u fy KOOSPOL, Bratislava, kde pracoval asi rok jako vedoucí dopravního oddělení.

Koncem září 1951 začal studovat Vysokou školu hospodářských věd v Bratislavě. Po absolvování zimního semestru přestoupil v r. 1952 na Přírodovědeckou fakultu univerzity v Brně (předtím a později Masarykovy univerzity, MU). Nastoupil rovnou do 2. semestru a zapsal se na obor chemie-fyzika. Ve 3. ročníku si vybral biochemii jako specializaci. Univerzitní studia skončil v r. 1956, ale ještě v polovině r. 1955 nastoupil zaměstnání na Biofyzikálním ústavu ČSAV v Brně (BFÚ)  na poloviční úvazek. Po skončení univerzitních studií pokračoval v práci na BFÚ na plný úvazek. V r. 1956 nastoupil do aspirantského studia, které ukončil v r. 1959 a získal titul CSc.

V r. 1960 dostal pozvání od prof. J. Marmura (JM) z Harvard University, Cambridge Massachusetts, USA. Odjezd do USA mu byl povolen až koncem listopadu 1962. Rok pracoval v laboratoři JM (který z Harvardu přešel na nedalekou Brandeis University, Waltham, Mass.) a vrátil zpět na BFÚ. V r. 1965 se oženil s Ing. arch. Evou Borovcovou; mají spolu tři syny: Jan (1966), Emil (1968) a Pavel (1977).

V r. 1967 založil na BFÚ oddělení, zabývající se biofyzikou makromolekul a v r. 1968 se habilitoval jako docent biochemie. Po roce 1969 byl z politických důvodů zbaven funkce vedoucího s perspektivou ztráty zaměstnání. Obhajoba jeho dizertační práce pro získání titulu DrSc – doktor věd (předložena k obhajobě koncem r. 1969) mu nebyla povolena. V r. 1976 byl členem týmu, který získal Státní cenu za výzkum DNA a následně mu byla povolena obhajoba jeho dizertace, vrácena funkce vedoucího oddělení  a bylo mu umožněno opět přednášet studentům na univerzitě a cestovat do Západních zemí. V r. 1981 odjel EP na půl roku do USA; na pozvání Janet a Roberta Osteryoung(ových) pracoval asi 3 měsíce v jejich laboratoři na SUNY v Buffalo a po zbytek svého pobytu pracoval na pozvání Prof. H. Sobell(a) na Univ. of Rochester.

Po roce 1990 byla zřízena Grantová agentura (GAČR) a EP byl zvolen prvním předsedou sekce Přírodní vědy. V r. 1992 byl jmenován profesorem a v r. 1993 byl zvolen za člena Akademické rady AV ČR, kde pracoval po jedno funkční období, tj. do roku 1997. Od r. 1995 až do r. 2010 navštěvoval téměř každý rok USA, kde navázal plodnou vědeckou spolupráci s prof. J. Wang(em). Koncem r. 2004 (krátce před dosažením věku 75 let) se vzdal vedení svého oddělení a založil menší skupinu zabývající se chemickou modifikací a elektrochemií bílkovin. Za svoji vědeckou práci získal řadu zahraničních i českých vědeckých poct, které vyvrcholily v nedávných letech udělením stříbrné medaile Senátu Parlamentu ČR a Národní ceny Česká hlava.

Ocenění: V r. 2009 byly zásluhy E. Palečka oceněny předsedou AV ČR udělením medaile DE SCIENTIA ET HUMANITATE OPTIME MERITIS a v r. 2011 získal Cenu (ministra) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Bioelectrochemical Society mu udělila své nejvyšší vyznamenání G. Milazzo Prize za jeho dílo v oblasti bioelektrochemie a jmenovala ho svým Čestným členem. V r. 2012 byl zvolen za člena Učenej Spoločnosti pri SAV.

Palečkova recenze knihy Darwinova černá skříňka od prof. M.Behe.

"Jaké závěry jsem při svém přemýšlení o darwinizmu učinil? I nadále si myslím, že Darwinova teorie patří k velkým vědeckým teoriím a že v dohledné době nezanikne, i když věda odhalí další důležité mechanizmy, které se mohou při evoluci uplatňovat. Přikláním se však k názoru Michaela Behea (americký biochemik, vlivný představitel hnutí Inteligentního plánu a autor knihy Darwinova černá skříňka), že chybějí přesvědčivé důkazy pro neodarwinistická tvrzení, že sama Darwinova teorie postačuje v současné době k vysvětlení vzniku a vývoje života na Zemi. Naše vědomosti o vzniku života na Zemi jsou natolik kusé, že neumožňují žádná kategorická, a přitom pravdivá a vědou podložená prohlášení (určená pro veřejnost) o tom, jak život vznikl. Pokud se tyto vědomosti stávají základem nových ideologií, stojí tyto ideologie na vratkých nohou."

 

Dokumentaristika

Premiéra: 15.2.2017

Výroba: 2017