I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí duše

Patologická religiozita, nezdravá víra

Vzdělávací pořady

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2023

Člověk, který má příznaky patologické religiozity, nezdravé víry, žije v vadných náboženských postojích, obvykle netrpí nedostatkem teologicko-náboženských informací, nýbrž strachem, pocity viny nebo potlačenou, nevyřešenou vnitřní bolestí a zlostí. Proto se mu nepomůže sebelépe míněnými informacemi o víře a diskuzí o víře – i když o ně sám žádá – ale opatrným odhalením jeho zmateného vnitřního, citového světa.

Patologická religiozita se projevuje: zarputilým zápasem o bezhříšnou svatost, nenávistí proti jinak smýšlejícím, přehnaným strachem z Božího trestu, bludnými náboženskými myšlenkami, duchovním zákonictvím, náboženským výkladem konce světa, náboženským blouzněním, přemrštěným strachem z hříchu, náboženskou touhou po moci a uplatnění, umrtvováním těla přehnanou askezí, útěkem před světem, neschopností lásky a popíráním života, věnováním se okultním praktikám.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 31.5.2023

Výroba: 2023