I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR- Kulturní magazín

s Brněnskou tiskovou misií

Publicistika

Premiéra: 10.5.2021

Výroba: 2021

Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “ 

Jasnější instrukce jsme už nemohli dostat. Kdo z nás ale může říci, že opravdu hlásá dobrou zprávu? Dnes si proto v ARTBITRU představíme Brněnskou tiskovou misii. Tu možná znáte pod zkratkou BTM.Brněnská tisková misie je ekumenická, nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou krátkých misijních textů - letáčků. Cílem je morální a duchovní ozdravění národa. Texty povzbuzují v těžkých obdobích života, samotě, v nemoci, pomáhají nalézt smysl života, překonat stresové situace, závislost na alkoholu a drogách, vyzývají k obnově rodiny, morálky, varují před sektami, informují o křesťanství apod. Mají osvětový charakter (prevence AIDS, návykové látky). Svou přístupnou formou a krátkým slovem se hodí právě do dnešní uspěchané doby. 

Publicistika

Premiéra: 10.5.2021

Výroba: 2021