I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela Zvěstování Panny Marie

Šternberk

Duchovní pořady

Premiéra: 6.2.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté u příležitosti Hromniční pouti matek.

Na konci roku 1740 se dostala Marie Terezie do války vyvolané pruským králem Fridrichem o slezská knížectví. Na Severní Moravě byla situace velmi vážná. Vládl strach z hrozícího nebezpečí, že pruská vojska vtrhnou na Moravu a budou vše pustošit jako ve Slezsku. Proto se v mnohých moravským městech začaly konat prosebné pobožnosti za odvrácení nebezpečí.

Podle vědecké práce historika PhDr. Filipa Hradila taková pobožnost proběhla v Olomouci 1.února 1741 za účasti biskupa, kněží, řeholníků a studentů. Tentýž den také ve Šternberku dvě ženy Katharina Toegel a Anna Maria Grentzinger přinesly ke mši svaté do původního gotického klášterního kostela Zvěstování Panny Marie voskovou svíci o váze 21 liber, tj. asi 10kg. Svíce byla darem Matce Boží, aby je a jejich děti skrze Mariiny prosby Bůh uchránil nepřátel. Svíce měla hořet při každé mši svaté po celý rok. Následně pak byla svíce šternberských žen obětována každoročně v čase Hromnic. Tento zvyk pak byl na dlouhá léta přerušen.

V jubilejním roce 2000 se slavnost Uvedení Páně do chrámu slavila velkolepěji a byla to snad  předzvěst Hromničních poutí.  V roce 2001 šternberské ženy obnovily starobylý zvyk obětování svíce na Hromnice. Od roku 2005 odlévá velkou zdobenou svíci každoročně paní Eva Severová z Uničova. Letos je to její 18. svíce, tentokrát celá bílá s červenou růží a poupátkem. Svíci přinášejí vždy maminky, které ve farnosti jako poslední porodily děťátko. Všechny ženy se pak společně modlí zásvětnou modlitbu, která byla přejata s laskavým svolením hnutí Modliteb matek a následnou ofěrou kolem oltáře s rozžatými svícemi vyjadřují  odevzdání svých dětí do rukou Božích a ochrany Panny Marie.

Nejde jen o obnovení starodávné tradice. Hromniční poutě se staly místem povzbuzení téměř tisícovky matek každoročně přicházejících modlit se za své děti. I dnes  máme obavy z nepřátel útočících na naše děti. Jde o nebezpečí drog, alkoholismu, okultních věd, genderových názorů, závislosti na mobilech a dalších útoků proti zdravému rozvoji mladého člověka.

My, v tomto chrámě letos v malém počtu, společně s vámi u obrazovek, se nyní modleme za naše děti, tak jako to čteme u svatého Lukáše, ...aby rostly a sílily, byly plné moudrosti a aby milost Boží byla s nimi…


Duchovní pořady

Premiéra: 6.2.2022

Výroba: 2022